بستن
استخدام
افتخارات
Phone04134763542
سهامی خاص - ۳۰۹۳۷

آماده سازی چاهک

آماده سازی چاهک

66
در این بخش مراحل آماده سازی چاهک را در هفت مورد به اختصار توضیح داده ایم…

۱_ مشاوره با شرکت جهت پلیت گذاری و رعایت ابعاد چاهک متناسب با قوانین استاندارد ملی ایران هنگام اجرا ی فنداسیون ساختمان.

۲_ مشاوره با شرکت جهت رعایت ابعاد موتورخانه آسانسور پس از اجرای سقف طبقه آخر.

۳_ ارائه نقشه های آهن کشی و لیست آهن آلات از طرف شرکت که بایستی به تائید مهندس ناظر ساختمان برسد.

۴_ اجرای آهن کش مطابق با نقشه های ارائه شده و زیر نظر شرکت و مهندس ناظر ساختمان.

۵_ اجرای دیواره های چاهک و نازک کاری و ساخت موتور خانه پس از نصب درب و ریل.

۶_ احداث چاه ارت و اتصال سیم آن به آهن کش چاهک

۷_ نصب دریچه موتور خانه ، درب و پنجره موتورخانه زیر نظر شرکت