بستن
استخدام
افتخارات
Phone04134763542
سهامی خاص - ۳۰۹۳۷

براساس ظرفیت

انتخاب آسانسور ساختمانهای مسکونی بر اساس ظرفیت

۱_ در ساختمانهای با بیش از ۸ طبقه بالای ورودی اصلی یا با طول اصلی حرکت بیشتر از ۲۳ متر بالای ورودی اصلی، بایدحداقل دو دستگاه آسانسور پیش بینی گردد.که یک دستگاه از آنها با حداقل ظرفیت ۱۰۰۰ کیلوگرم و مناسب حمل برانکارد باشد و به کلیه طبقات نیز سرویس دهد. ۲_ حداقل سرعت آسانسورهای مسافربر با توجه به ارتفاع ساختمان از کف پایین ترین تا کف بالاترین طبقه مطابق جدول زیر باید باشد.

تا ۸ طبقه یا تا ۲۳ متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت ۶۳ , ۰ متر بر ثانیه

از ۹ تا ۱۲ طبقه یا تا ۵ , ۳۶ متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت ۱ متر بر ثانیه

از ۱۳ تا ۲۰ طبقه یا تا ۶۳ متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت ۶ , ۱ متر بر ثانیه

از ۲۱ تا ۲۵ طبقه یا تا ۸۰ متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت ۲  متر بر ثانیه

از ۲۶ تا ۳۰ طبقه یا تا ۹۵ متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت ۵ , ۲ متر بر ثانیه

تبصره ۱_ موارد مندرج در بند ۲ تنها راهنمای ساده‌ای برای تعیین حداقل سرعت مورد نیاز در طراحی و انتخاب آسانسور جهت ساختمانهای مسکونی‌‌ می‌باشد. بدیهی است برای رسیدن به زمان انتظار مناسب، برای ساختمانهای با ارتفاع بالاتر از موارد اشاره شده فوق، ساختمانهای غیر مسکونی (تجاری ، اداری و …) یا ساختمانهایی با کاربرد خاص، و حتی برای انتخاب دقیق جهت ساختمانهای مسکونی، باید بر مبنای استاندارد جهانی ISO 4190 ، و با توجه به سطح زیر بنا و جمعیت ساکن در ساختمان، محایبات ترافیکی و انتخاب تعداد،ظرفیت،سرعت، و سایر مشخصات آسانسور انجام گیرد. تبصره ۲_ در صورت نا متناسب بودن طول مسیر حرکت با تعداد طبقات،مبنای محاسبه حداقل سرعت ، طول مسیر حرکت‌‌ می‌باشد. ۳_ در ساختمانهایی که نصب آسانسور در آنها الزامی است و امکان رفت و آمد افراد معلول با صندلی چرخدار وجود دارد، حداقل یک دستگاه آسانسور باید متناسب حمل این افراد معلول با صندلی چرخدار، و با حداقل بازشو درب ۸۰ سانتیمتر باشد. پیشنهاد‌‌ می‌شود ظرفیت باربری آن نیز حداقل ۸ نفر (۶۰۰ کیلوگرم) انتخاب گردد