بستن
استخدام
افتخارات
Phone04134763542
سهامی خاص - ۳۰۹۳۷

تابلو فرمان

تابلو فرمان نجات اضطراری (Black out)

تابلو فرمان (Control panel) قسمتی از آسانسور‌‌ می‌باشد كه وظیفه آن كنترل كامل آسانسور‌‌ می‌باشد ونقش به سزایی‌ را در ارتباط بین اجزا تشكیل دهنده یك آسانسور به عهده دارد. تابلو فرمان باسیستم نجات اضطراری (Black Out ) كه درهنگام قطع برق باعث‌‌ می‌شود كابین به نزدیكترین طبقه هدایت شود ودرطول مسیر توقف نداشته باشد و در هنگام قطع برق مسافرین احساس ترس و عدم امنیت نداشته باشند و با خیالی آسوده و آرامش كامل پس از توقف كابین در نزدیكترین طبقه آسانسورخارج شوند

تابلو فرمان‌ها به سه دسته تقسیم میشوند