بستن
استخدام
افتخارات
Phone04134763542
سهامی خاص - ۳۰۹۳۷

جدول مساحت کابین آسانسور

جدول مساحت کابین آسانسور

برای جلوگیری از سوار شدن بیش از اندازه مسافرین اضافه بار مساحت مفید کابین باید محدود گردد. در این مورد رابطه بین بار اسمی کابین و حداکثر مساحت مفید آن در جدول زیر داده شده است.

جدول کابین مسافری

تعداد مسافران حداقل مساحت مفید

کابین جدول مساحت کابین آسانسور
 
تعداد مسافران حداقل مساحت مفید

کابین جدول مساحت کابین آسانسور
 
۱ ۰ , ۲۸ ۱۳ ۲ , ۱۵
۲ ۰ , ۴۹ ۱۴ ۲ , ۲۹
۳ ۰ , ۶۰ ۱۵ ۲ , ۴۳
۴ ۰ , ۷۹ ۱۶ ۲ , ۵۷
۵ ۰ , ۹۸ ۱۷ ۲ , ۷۱
۶ ۱ , ۱۷ ۱۸ ۲ , ۸۵
۷ ۱ , ۳۱ ۱۹ ۲ , ۹۹
۸ ۱ , ۴۵ ۲۰ ۳ , ۱۳
۹ ۱ , ۵۹ ۲۱ ۳ , ۲۵
۱۰ ۱ , ۷۳ ۲۲ ۳ , ۳۶
۱۱ ۱ , ۸۷ ۲۳

۳ , ۴۸

۱۲ ۲ , ۰۱    

بیش از ۲۳ مسافر ،  به ازاء هر مسافر ۰, ۱۱۵ متر مربع به سطح کابین افزوده میشود.

جدول کابین باری

حداکثر مساحت مفید

کابین

ظرفیت اسمی ، جرم حداکثر مساحت مفید

کابین

ظرفیت اسمی ، جرم
جدول مساحت کابین آسانسور kg جدول مساحت کابین آسانسور kg
۲,۲۰ ۹۰۰ ۰,۳۷
جدول مساحت کابین آسانسور ۱۰۰
 

      

۲,۳۵ ۹۷۵ ۰,۵۷  

جدول مساحت کابین آسانسور ۱۸۰
 

     

۲,۴۰ ۱۰۰۰ ۰,۷۰ ۲۲۵
۲,۵۰ ۱۰۵۰ ۰,۹۰ ۳۰۰
۲,۶۵ ۱۱۲۵ ۱,۱۰ ۳۷۵
۲,۸۰ ۱۲۰۰ ۱,۱۷ ۴۰۰
۲,۹۰ ۱۲۵۰ ۱,۳۰ ۴۵۰
۲,۹۵ ۱۲۷۵ ۱,۴۵ ۵۲۵
۳,۱۰ ۱۳۵۰ ۱,۶ ۶۰۰
۳,۲۵ ۱۴۲۵ ۱,۶۶ ۶۳۰
۳,۴۰ ۱۵۰۰ ۱,۷۵ ۶۷۵
۳,۵۶ ۱۶۰۰ ۱,۹۰ ۷۵۰
۴,۲۰ ۲۰۰۰ ۲,۰۰ ۸۰۰
۵,۰۰    

جدول مساحت کابین آسانسور ۲۵۰۰
 
۲,۰۵ ۸۲۵

۱٫ حداقل مقدار برای آسانسور یک نفره.

۲٫ حداقل مقدار برای آسانسور دونفره.

۳٫ در آسانسورهای بیش از ۲۵۰۰ کیلو گرم به ازای هر ۱۰۰ کیلو بار اضافی ، ۰, ۱۶  متر مربع به مساحت کابین اضافه‌‌ می‌شود.

۴٫ برای مقادیر میانی ظرفیت و مساحت  که در جدول فوق‌‌ نمی‌باشند، از روش درون یابی خطی‌‌ می‌توان استفاده نمود.