بستن
استخدام
افتخارات
Phone04134763542
سهامی خاص - ۳۰۹۳۷

درب تمام اتوماتیک تلسکوپی

درب تمام اتوماتیک تلسکوپی

درب کابین و طبقه پس از توقف کابین بطور خودکار از یک سمت به سمت دیگر باز میشود.

62